Javascript is required
button icon

Voorwoord

Hoogtepunten 2023

Financiën

Financiën

Resultaat 2023

Onze jaarrekening 2023 is gecontroleerd door Hilgers Accountants en is hier te downloaden.

Inkomsten

Het grootste aandachtspunt wat betreft onze inkomsten dit jaar is het feit dat onze beoogde netto groei in donateursinkomsten in zijn geheel niet is behaald.

Inkomsten 2023 (euro's)

Realisatie
2023
Begroot
2023
Realisatie
2022
Individuele donateurs381.285424.000368.901
Fondsen683.973752.000574.000
Bedrijfssupporters112.333109.000139.157
Overig6.913-16.489
Subtotaal1.184.5041.285.0001.098.547
Projectfinanciering314.884302.492258.893
Netto rente baten6.611--
Totaal1.505.9991.587.4921.357.440

Uitgaven

Door tegenvallende inkomsten hebben we het aannemen van een nieuwe collega uitgesteld. Daarnaast hebben we minder aanspraak gemaakt op freelancers, waardoor de personeelskosten aanzienlijk lager uitvallen dan begroot. Toch hebben we op het gebied van personeelsuitgaven - onze grootste kostenpost en graadmeter voor duurzame groei - een flinke stap gemaakt ten opzichte van 2022: een verhoging van ruim € 200K. Na enkele jaren zeer terughoudend te zijn geweest wat betreft onze uitgaven, is dit goed nieuws.

Door een verandering in onze strategie en plannen op het gebied van bewegingsbouw hebben we ook daar minder kosten gemaakt dan gepland. We verwachten dat deze kosten in 2024 weer zullen toenemen. Tot slot zijn hebben we, zoals gepland, een flinke sprong gemaakt in onze communicatieuitgaven, onder andere voor een grote merkcampagne. We hebben € 50.000 gereserveerd voor een verhuizing, maar die heeft niet plaatsgevonden.

Uitgaven 2023 (euro's)

Realisatie
2023
Begroot
2023
Realisatie
2022
Personeelskosten935.7511.137.118718.479
Huisvesting31.47589.17029.508
Kantoor20.02121.20437.596
Communicatie102.011118.64842.711
Opbouwen beweging5.11226.50016.005
Algemene kosten43.58962.34732.408
Afschrijvingen1.432-1.201
Subtotaal1.139.3911.455.005877.908
Projecten272.706337.492186.920
Totaal1.412.0971.792.4791.064.828

Al met al betekent dit dat we het jaar afsluiten met een positief resultaat dat de komende jaren zal worden ingezet. Dat brengt onze bestemmingsreserve op ongeveer € 666K en onze continuïteitsreserve op ongeveer 25% van onze kosten voor het opkomende jaar.

We hebben in 2023 5,5% van onze uitgegeven middelen besteed aan fondsenwerving en 5% aan beheer en administratie. 89,5% is direct besteed aan onze doelstellingen. Dit is in lijn met ons uitgangspunt dat we niet meer dan 20% van ons geld en onze tijd besteden aan fondsenwerving, beheer en administratie.

Gesteund door

Fondsen

Voor een deel van ons werk is het moeilijk om (genoeg) financieel draagvlak te vinden onder individuen. Fondsen spelen daarom voor ons een belangrijke rol, zowel voor de duurzaamheid van ons werk als voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie. Fondsen maken het soms namelijk mogelijk dat we op cruciale momenten snel een grote stap kunnen zetten. Bijvoorbeeld door het financieren van een nieuwe rol of onderzoek naar een nieuw werkprogramma.

In 2023 werden we in onze kernkosten gesteund door:

We ontvingen projectfinanciering van Aspiration Tech voor onze public interest tech pilot, van Luminate voor Litigating Big Tech (in samenwerking met Public Interest Litigation Project (PILP) en Nederland Wordt Beter), van Gieskes-Strijbis Fonds voor onze samenwerking met Amnesty, Open State Foundation en Waag, van Open Society Foundations in het kader van het New Executives Fund, en van Goeie Grutten, SIDN fonds, Civitates en EDRi voor ons werk op platformregulering en in het bijzonder een publiekscampagne die begin 2024 gelanceerd wordt.

Donateurs

We sloten 2023 af met 3.143 vaste donateurs bij wie we elke maand, kwartaal of jaar mogen incasseren. Daarnaast ontvingen we 1.155 keer een donatie van iemand via onze website of overschrijving. In totaal hebben individuele donateurs voor € 381.285 gedoneerd.

In het begin van 2023 hebben we te maken gehad met een bovengemiddeld aantal opzeggingen en verlagingen van de terugkerende bijdrage. Gelukkig heeft deze trend zich in de laatste maanden van het jaar gekeerd en is het aantal vaste donateurs gestabiliseerd. We ontmoetten onze donateurs tijdens de Big Brother Awards en onze verjaardag. Ook hebben we voor de eerste keer een donateursenquête uitgevoerd waarvan we de resultaten in 2024 zullen presenteren en gebruiken.

Verder hebben we in 2023 een nieuwe manier geïntroduceerd voor het doen van eenmalige donaties op de website én breidden we de webshop uit met nieuwe producten, waaronder de populaire supporterssokken. Ook hebben we en grote merk- en wervingscampagne gelanceerd onder de noemer "i <3 technologie, maar alleen onder mijn voorwaarden" in samenwerking met reclamebureau KesselsKramer.

Bedrijfsdonateurs

De volgende bedrijven steunden ons in 2023:

Met € 10.000 of meer Duckduckgo en Freedom Internet

Met € 2.500 of meer BIT, Greenhost, IB-Vision, iunxi - serious ict infrastructure, Unc Inc en Voys.

Met € 1.000 of meer Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, VBVB ICT en Yourhosting.

Met € 500 of meer Breedbandwinkel.nl, Considerati, CT&V advies, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Mark Verhijde Advies en Projecten B.V., Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Root Legal, Sooda internetbureau B.V., Talksome, VPNGids.nl, en Zygomatic.

Met € 250 of meer als ZZP donateur Charys, DevNomads, Filosofie in actie, Leemshop, Mindshards.

Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Cyso/SQR.NL, DMARC Analyzer, Ekco, HAGENS, Jeroen Smeets, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, DeBesteVPN.nl. VPNgids.nl, Sentia en Xolphin.

Begroting 2024

Verwachte uitgaven 2024 (in euro's)

Personeelskosten1.367.319
Huisvesting91.153
Kantoor24.204
Communicatie141.602
Opbouwen beweging23.500
Algemene kosten65.588
Subtotaal1.713.366
Projecten304.758
Totaal2.018.125

Verwachte inkomsten 2024 (in euro's)

Individuele donateurs427.362
Fondsen971.792
Bedrijfssupporters130.000
Baten merch en overig9.700
Subtotaal1.538.854
Projectfinanciering259.758
Totaal1.798.612

In onze uitgaven houden we rekening met een bezetting van 11 FTE. Een aantal specifieke projecten en evenementen is al begroot - en de inkomsten grotendeels toegezegd- voor een bedrag van ongeveer € 300K, waarvan we € 30.000 zelf inleggen.

Er zijn zes fondsen met wie we meerjarige afspraken hebben voor financiële steun. In 2024 lopen onze overeenkomsten met Stichting Democratie en Media, Open Society Foundations, Limelight Foundation en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) af. We hopen deze contracten te kunnen verlengen. We hopen in 2024 bij fondsen nog € 415K te vinden.

We hopen bij donateurs in 2024 in totaal € 437K te vinden, een stijging van € 50K. Bij bedrijven hopen we € 130K op te halen, een stijging van ongeveer € 18K.

Wanneer we bovenstaande ambities behalen, komt het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven op -€ 220K. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de bestemmingsreserve. Onze continuïteitsereserve boren we in 2024 niet aan.

Onze financiering in de komende jaren

Financieringsmix

Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben en we willen volledig onafhankelijk blijven. Met onze financiële planning proberen we steeds vijf jaar vooruit te kijken. De afgelopen jaren hebben we bij private fondsen steeds meer aandacht gezien voor ons werk. Bijdragen van individuele donateurs groeien juist minder hard. Dat betekent dat onze financieringsmix verandert: het aandeel van onze inkomsten dat afkomstig is van fondsen neemt toe. In 2024 verwachten we 24% van onze inkomsten bij donateurs op te halen, 7% bij bedrijven, 54% bij fondsen en 15% van onze inkomsten is geoormerkt voor een specifiek project of programma en met name afkomstig van fondsen. Omdat projectfinanciering risico’s met zich mee brengt op het gebied van effectiviteit, borging van kennis en expertise, en goed werkgeverschap, is dit niet de meest ideale vorm van inkomsten.

Reserve

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal 25% van haar jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. Dit is een gangbaar percentage voor NGO’s van ons formaat. We verwachten eind 2024 een continuïteitsreserve te hebben van ongeveer 25%.

Ons bereik

Plannen 2024